หลักสูตรใหม่

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 41 รุ่น 41

67-41

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 41 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 27 พ.ย. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 14 - 27 ธ.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 106 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่น 40

67-40

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 23 ต.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 20 พ.ย. 2566 - 01 ธ.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 130 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่น 39

67-39

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 17 ต.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 6 - 17 พ.ย. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 130 ที่นั่ง

นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 2 รุ่น 2

66-2

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาลักษณะ เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรจากหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนักบริหาร และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางการบริหาร และการมีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - ภาวะผู้นำและการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง - การสร้างทัศนคติและการทำงานเชิงบูรณาการ - นวัตกรรมและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ - การบริหารด้วยหลักคุณธรรม - การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

 • วันที่รับสมัคร 1 - 25 พ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 19 ต.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 50 ที่นั่ง

หลักสูตรยอดนิยม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่น 39

67-39

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 17 ต.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 6 - 17 พ.ย. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 130 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่น 40

67-40

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 23 ต.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 20 พ.ย. 2566 - 01 ธ.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 130 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 38 รุ่น 38

66-38

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็น ข้าราชการที่ดีตามแนวทางที่กำหนดของสำนักงาน ก.พ. โดยประยุกต์หัวข้อรายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม 1 ชุดกิจกรรม ความรู้เฉพาะและเสริมทักษะที่จำเป็น 2 ชุดกิจกรรม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 3 ชุดกิจกรรม การสร้างวินัย สร้างทีม 4 ชุดกิจกรรม เสริมทักษะที่จำเป็น

 • วันที่รับสมัคร 01 มิ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
 • วันที่เรียน 6 - 19 ก.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 100 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 41 รุ่น 41

67-41

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 41 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 27 พ.ย. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 14 - 27 ธ.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 106 ที่นั่ง

หลักสูตรทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 41 รุ่น 41

67-41

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 41 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 27 พ.ย. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 14 - 27 ธ.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 106 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่น 40

67-40

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 23 ต.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 20 พ.ย. 2566 - 01 ธ.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 130 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่น 39

67-39

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจกรรมนอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/ปฏิบัติการจริง การทำงานเป็นทีม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำผู้ตาม การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ทส. รวมถึงการสร้างความสามัคคีในองค์กร 3. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ บุคคลต้นแบบ กรณีศึกษา บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ภาคทฤษฎีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการและภาคเอกชน 5. การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 6. มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 7. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 • วันที่รับสมัคร 17 ต.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 6 - 17 พ.ย. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 130 ที่นั่ง

นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 2 รุ่น 2

66-2

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาลักษณะ เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรจากหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนักบริหาร และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางการบริหาร และการมีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - ภาวะผู้นำและการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง - การสร้างทัศนคติและการทำงานเชิงบูรณาการ - นวัตกรรมและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ - การบริหารด้วยหลักคุณธรรม - การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

 • วันที่รับสมัคร 1 - 25 พ.ค. 2566
 • วันที่เรียน 19 ต.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 50 ที่นั่ง

นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 1 รุ่น 1

65-1

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาลักษณะ เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรจากหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนักบริหาร และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางการบริหาร และการมีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - ภาวะผู้นำและการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง - การสร้างทัศนคติและการทำงานเชิงบูรณาการ - นวัตกรรมและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ - การบริหารด้วยหลักคุณธรรม - การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

 • วันที่รับสมัคร 1 - 31 พ.ค. 2565
 • วันที่เรียน 06 มิ.ย. 2565 - 11 ส.ค. 2565
 • จำนวนที่เปิดรับ 50 ที่นั่ง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 38 รุ่น 38

66-38

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็น ข้าราชการที่ดีตามแนวทางที่กำหนดของสำนักงาน ก.พ. โดยประยุกต์หัวข้อรายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม 1 ชุดกิจกรรม ความรู้เฉพาะและเสริมทักษะที่จำเป็น 2 ชุดกิจกรรม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 3 ชุดกิจกรรม การสร้างวินัย สร้างทีม 4 ชุดกิจกรรม เสริมทักษะที่จำเป็น

 • วันที่รับสมัคร 01 มิ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
 • วันที่เรียน 6 - 19 ก.ค. 2566
 • จำนวนที่เปิดรับ 100 ที่นั่ง